Vanliga frågor om fjärrvärmes nya prisavtal

Vilket prisavtal passar mig?

Prisavtal Enkel passar dig som: - vill slippa beslut om abonnerad effekt    - inte gjort större effektiviseringar   - prioriterar stabila kostnader över t ...

Vad skiljer prisavtalen åt?

Med prisavtal Enkel justeras årseffekten under de kommande tre åren baserat på de tre senaste årens årseffekt. Enkel passar dig som främst fokuserar ...

Hur fungerar prisavtalet Enkel 3 år?

Med treårsavtalet låser du alla priskomponenter under en treårsperiod. Abonnerad effekt justeras - på samma sätt som för prisavtal Enkel - under avtalstid ...

När kan jag ändra abonnerad effekt?

Justering av abonnerad effekt för dig som valt prisavtal Aktiv träder i kraft vid årsskiftet. Om du önskar byta effekt behöver vi information om ändringen ...

Hur påverkas jag som tidigare tecknat prisavtal Trygg 3 år?

Du som har ett treårsavtal idag påverkas inte av förändringen förrän ditt nuvarande prisavtal går ut. ...

Vad ska jag tänka på om jag ansluter en ny fastighet till fjärrvärme?

Vid nybyggnation behöver du inte välja avtal direkt. Under de första 12 månaderna debiteras du för prisavtal Enkel, där anläggningens abonnerade effekt ju ...

När kan jag byta prisavtal?

Byte av prisavtal sker vid årsskiftet, förutom vid nytecknande av leveransavtal för fjärrvärme. ...

Hur påverkas jag som tidigare tecknat prisavtal Trygg?

Föregående prisavtal Trygg utgår. Du som tidigare tecknat Trygg väljer ett nytt prisavtal utifrån nuvarande erbjudanden. ...

Prisavtal Aktiv - När får jag ersättning för effekt jag inte använt?

Återbetalning av ej nyttjad effekt betalas ut på den faktura som avser december månad innevarande år. ...

Prisavtal Aktiv - Vad händer om min årseffekt blir högre än min abonnerade effekt?

Om din årseffekt överstiger den abonnerad effekt betalar du för den årseffekt du använt utöver abonnemanget. Du debiteras för överstigande effekt from den ...

Prisavtal Aktiv - Vad händer om min årseffekt blir mindre än min abonnerade effekt?

Om din årseffekt understiger den abonnerade effekten per helt kalenderår återbetalar vi 20 % av kostnaden för den effekt du inte nyttjat. ...

Prisavtal Aktiv - Vad händer om mitt behov ökar eller minskar?

Om du gör effektiviseringar eller om ditt behov ökar kan du justera din abonnerade effekt vid varje årsskifte. ...

Prisavtal Enkel - Vad händer om min årseffekt blir mindre än min abonnerade effekt?

Det utgår ingen återbetalning för den outnyttjad effekt i ditt abonnemang. Däremot justeras din abonnerade effekt vid kommande årsskifte där innevarande å ...

Prisavtal Enkel - Vad händer om min årseffekt blir större än min abonnerade effekt?

Det debiteras ingen kostnad för den effekt du använt utöver den du abonnerar på. Däremot justeras din abonnerade effekt vid kommande årsskifte där innevar ...

Prisavtal Enkel - Vad händer om mitt behov ökar eller minskar?

Förändringar i effektanvändning justeras enligt avtalet och får fullt genomslag efter tre år. Vill du få snabbare genomslag kan du vid kommande årsskifte ...

Vad är abonnerad effekt?

Den effekt som ska täcka din fastighets maximala värmebehov, enligt definitionen av årseffekt, kallas abonnerad effekt. Vår ambition är att du ska abonner ...

Vad är årseffekt?

Anläggningens årseffekt mäts i fjärrvärmecentralen i din fastighet och baseras på ett medelvärde av de tre högst uppmätta 12-timmarsperioderna under ett k ...

Varför ändrar Umeå Energi prisavtalen?

I dialog med kunder ser vi att många önskar enklare prisavtal med färre val. Vi ser också önskemål om jämnare kostnader över tid i kombination med kostnad ...

Varför är priset i effektprislistan högre än tidigare?

Eftersom vi förändrat årseffekten från det högsta värdet, till ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedeleffekterna, blir årseffekten lägre än tidigare. M ...

Varför ska jag skriva under ett nytt leveransavtal trots att jag redan har ett?

De nya prisavtalen är utformade tillsammans med det nya leveransavtalet. Det gamla leveransavtalet har formuleringar och hänvisningar som inte överensstäm ...

Varför varierar energipriser över året?

Energipriset speglar vår mix av bränsle för värmeproduktion. Ökad efterfrågan under vinterperioden resulterar i högre produktionskostnad, bland annat med ...

Vilka konkreta förändringar har gjorts i prisavtalen?

Förändringen berör endast effekt. Energi och flöde påverkas inte. Du som inte önskar välja effekt kan nu använda dig av prisavtal Enkel, där abon ...

Finns det några nackdelar med de nya prisavtalen?

Eventuella effektiviseringar kräver något längre tid för fullt genomslag med Enkel jämfört med prisavtal Aktiv. Med Aktiv kan ovanligt kalla vint ...