Personal med mätutrustning

Energitjänster

Miljön blir en allt viktigare fråga och alla kan vara med och påverka. En energikartläggning kan påverka din ekonomi positivt och därmed öka konkurrenskraften - samtidigt som du stärker ditt varumärke, gör gott för klimatet och för en hållbar framtid. Energikartläggningen finns i olika omfattning beroende på just ditt behov och utförs alltid av en certifierad energikartläggare. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt modell för dina behov. Fyll i intresseformuläret längre ner på denna sida så tar vi kontakt med dig!

Energideklaration

Genom att göra en energideklaration får du som fastighetsägare en god överblick över byggnadens energiprestanda och inomhusmiljö samt möjligheter att minska mängden använd energi utan att sänka kvaliteten för den som använder byggnaden. Genom att energiklassa din fastighet får du vetskap om se hur energieffektiv din byggnad är. Deklarationen är giltig i 10 år.

Det är ägaren av en fastighet som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration. Energideklaration är ett krav enligt lag och ska göras i följande fall:

 • innan försäljning
 • när byggnader är nya
 • vid uthyrning
 • för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

Energideklarationen innehåller:

 • Den uppvärmda arean, kallad Atemp
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • Energiprestanda
 • Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag
 • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
 • Om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
 • Vilken energiexpert som utfört deklarationen
 • Sammanfattning

Är du fastighetsägare till en kommersiell fastighet och vill ha råd om energianvändningen i din fastighet/ dina fastigheter? Kontakta oss - vi hjälper dig gärna utifrån just dina behov.

Intresseanmälan

Energistatus

Du får en god bild över din fastighets nuvarande status. Historisk statistik tillsammans med vårt besök ger ett bra underlag för att hitta åtgärder som kan spara både pengar och miljö.

Vi sammaställer statistik av fastighetens uttagsmönster från de senaste tre åren. Du får en statuskontroll av din fjärrvärmecentral så att du kan känna dig trygg med att den fungerar och är inställd som den ska. Resultatet presenteras i en rapport där vi ger dig förslag på förbättringar samt rekommendationer på hur du går vidare. Innehållet i Energistatus;

 • Beskrivning av nuvarande energisituation
 • Platsbesök
 • Tre års statistik på el och fjärrvärme
 • Skriftlig rapport
 • Riktade åtgärdsförslag att ta vidare för djupare analys

Intresseanmälan

Energianalys

En energistatus (se ovan) ingår och sedan väljer du vilka delar i fastigheten som ska analyseras; ventilation, värmesystem, klimatskal, elsystem. Du får en genomarbetat beslutsunderlag med lämpliga och lönsamma åtgärder som hjälper dig att ta kontroll över och arbeta med dina energikostnader.

Analysen syftar till att ta reda på förbättringsmöjligheter och ge förslag på åtgärder. Resultatet presenteras i en rapport som visar fastighetens energibalans, anläggningens nuvarande status och potential för energibesparingar samt tillhörande förslag. Energianalysens innehåll;

 • Genomgång av nuvarande energisituation
 • Insamling av byggnadsspecifika data
 • Kompletterande mätningar vid behov
 • Platsbesök
 • Statusinventering av fastigheten
 • Jämförbara nyckeltal
 • Skriftlig rapport med inventerad energianvändning
 • Beslutsunderlag med förslag på energibesparing samt beräknad investeringskostnad

Intresseanmälan

Energikartläggning med möjlighet till stöd för små och medelstora företag

För dig med en fastighet som har en total energianvändning på över 300 MWh per år och under 250 anställda, finns ett stöd för energikartläggning att söka. Det är Energimyndigheten som erbjuder ett energikartläggningsstöd som täcker 50 procent av kostnaden, upp till 50 000 kr. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om anläggningar finns på olika orter. Ekonomiska föreningar kan också söka stödet – exempelvis bostadsrättsföreningar.

Du söker stödet före energikartläggningen påbörjas och vi kan hjälpa dig med det.

Intresseanmälan

Energikartläggning för stora företag

Genom en energikartläggning gör vi en metodisk genomgång av ditt företags totala energianvändning. Det handlar om att mäta, analysera, identifiera, effektivisera tillförsel och användning av energi. Utifrån den kartläggning som genomförs föreslår vi åtgärder som effektiviserar din energianvändning. Det ger dig förutsättningar att skapa ett systematiskt och strukturerat arbete med din energieffektivisering. Innehåll;

 • En certifierad energikartläggare leder arbetet
 • Dokumenterad metodik
 • Statistik, mätning och loggning
 • Skriftlig rapport med åtgärdsförslag och möjliga energibesparingsåtgärder
 • Hjälp i hela - eller delar av - genomförandet

Det finns sedan 2014 en lag (EKL – Energikartläggning i stora företag) som säger att företag med över 250 anställda och en årsomsättning på över 50 miljoner Euro, ska göra en energikartläggning vart fjärde år. Lagen syftar till att främja en förbättrad energieffektivitet hos stora företag.

En certifierad energikartläggare utför arbetet och skriver en rapport med rekommendationer på åtgärder som ger besparingar både i energi och pengar. Energimyndigheten ansvarar för tillsyn och att föreskrifter efterlevs. Läs mer om lagen EKL

Intresseanmälan

Bostaden ser många vinster med energikartläggning  
- Vi har jobbat energieffektivt länge, med hjälp av Umeå Energi tar vi nästa steg i utvecklingen, säger Bernt Elstig, fastighetschef på Bostaden.
Läs mer om hur energikartläggning ger omfattande information om var energi kan sparas
Effektiv lösning för värme på sågverk  
När Martinsons sågverk i Bygdsiljum skulle installera nya torkar för att öka produktionen räckte inte värmeleveransen till.
Läs mer om vår hur vi tillsammans med Martinsons hittat möjliga åtgärder med god effekt

Intresseformulär - Energitjänster

Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Jag är intresserad av följande tjänst
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt