Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på hållbar utveckling. hållbarhetsarbete strävar efter att skapa en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Det är utgångspunkten för vår affär och en röd tråd som löper genom vision, strategi, mål och styrning. Vår ambition är att bidra till ett cirkulärt och långsiktigt hållbart samhälle.

Tillgodose dagens behov utan att äventyra morgondagens möjligheter

Att ha en helhetssyn på hållbar utveckling innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi ska inom alla områden överträffa lagar och relevanta krav. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden. Hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov för att bistå med lösningar som leder mot en hållbar framtid.

Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 • Vi ska minska vår egen påverkan på miljön både lokalt och globalt

  Vi arbetar för att minska vår egen påverkan på miljön lokalt och globalt. Vi ska använda energi och naturresurser på ett effektivt sätt och kontinuerligt minska användningen av fossila energikällor. Umeå Energi ska ligga i framkant vad gäller utveckling av långsiktigt hållbar energiproduktion. Vi deltar aktivt i forskning och utveckling för ett hållbart samhälle.
 • Vi ska erbjuda en inspirerande och säker arbetsmiljö

  Umeå Energi ska erbjuda en inspirerande och säker arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel, lönsamhet och samtidigt motverkar ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet. Medarbetarna ska ges möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvaliteten och öka välbefinnandet. Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.
 • Vi ser olikheter som en tillgång

  Vi respekterar varje människas lika värde och våra relationer ska präglas av ömsesidig, öppen och rak kommunikation. Vi ser olikheter som en tillgång - att arbeta med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft.
 • Våra leverantörer ska dela vår syn på affärsetik och hållbar utveckling

  Affärer ska bedrivas på ett affärsetiskt sätt och vi tar avstånd från mutor och bestickning. Vi ställer krav på att alla som levererar tjänster och varor till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling.
 • Vi stöttar initiativ och verksamheter som arbetar för en hållbar framtid

  Vårt agerande ska bidra till att Umeåregionen utvecklas till en attraktiv plats att verka och bo i. Vi stöttar initiativ och verksamheter som verkar för en hållbar framtid.

Läs mer om detta och mycket mer i Hållbarhetsredovisningen

I vår års- och hållbarhetsredovisning finns all information om hur vi bedriver verksamheten samt arbetar aktivt med våra hållbarhetsfrågor. Att arbeta med hållbar utveckling är en resa utan slutdestination. Vi har kommit en god bit på vägen, men vi vill betydligt mer och längre. Här nedan kan du ladda ned och läsa vår senaste redovisning