Bernt Elstig

Bostaden ser många vinster med energikartläggning

Umeå Energi genomför en energikartläggning hos det kommunala bostadsbolaget Bostaden. Arbetet visar att Bostaden genom prioriterade åtgärder skulle kunna spara mycket energi och därigenom också sänka sina kostnader. 

– Vi har jobbat energief­fektivt länge, med hjälp av Umeå Energi tar vi nästa steg i utvecklingen, säger Berndt Elstig, fastighetschef på Bosta­den.

En energikartläggning innebär att utföra­ren gör en grundlig genomgång av kun­dens fastighet. När den är klar har kunden en bra överblick över hur fastigheten fung­erar, var energin tar vägen och en tydlig plan över vad som behöver åtgärdas.

Umeå Energi utgår i sin energikartlägg­ning av Bostaden från fastigheter som är representativa delobjekt i företagets to­tala bestånd. Typfastigheten består av 14 identiska bostadshus med 56 lägenheter och en kvartersgård. Målet är att utifrån rådande förutsättningar hitta kostnads- och energieffektiva förslag, som ska kunna ligga till grund för genomförande av åtgärder. Umeå Energi genomför en detaljerad kartläggning av totalt 23 utvalda fastighe­ter hos Bostaden fram till 2019.

"Bra att få en genomgång"

I typfastigheten sker en fördjupad genom­gång med fokus på energianvändning. Inventeringen ger en sammanställning av förbrukningshistorik och möjliga åtgärder för effektivisering. Det kan handla om allt från saker som är lätta att justera och snabbt betalar sig till sådana som kräver större investeringar.

– Det är bra att få en genomgång av fastigheten. Det är lätt att missa enklare saker som man tar för givet ska fungera på ett visst sätt. Kartläggningen identifierade också andra icke energirelaterade frågor som var bra att kunna åtgärda, säger Berndt.

Stora årliga energibesparingar

Umeå Energis kartläggning av Bostaden startade 2016 och väntas vara färdig 2019, men redan nu finns många konkreta åt­gärdsförslag som kommer att ge betydan­de energibesparingar. Enbart typfastighe­tens kartläggning visar på en möjlig årlig energibesparing på cirka 420 000 kilowat­timmar och 259 000 kronor. Åtgärderna bygger på detaljerade genomgångar och beräkningar. Alla förslag kräver investe­ringar där den raka "payoff"-tiden varierar mellan 1,9 och 12,3 år.

Lättare att prioritera

– Vi har gjort egna energiutredningar ti­digare och har specialister inom området, men energikartläggningen blir mer omfat­tande och ger tydligare information om vad vi ska prioritera för att spara energi, säger Berndt.

Planer underlättar driften

Energikartläggningen ger också Bostaden underlag till drift- och underhållsplanerna som underlättar för företagets driftav­delning, det blir enkelt att läsa innantill i underlaget och se vad som ska göras. Ge­nom att stora delar av fastighetsbeståndet scannas av visas också tydligt vad som ska prioriteras, vilket kommer spara mycket tid och pengar för Bostaden.