Smart cities

Projektet RUGGEDISED – testmiljöer för framtidens smarta stad

Hur ser framtidens hållbara och smarta stad ut? Det kan du få en inblick i via RUGGEDISED, där Umeå Energi under åren 2017-2022 deltar för att prova ny teknik och nya affärsmodeller som kan reducera klimatpåverkan. Inom projektet har fullskaliga tekniktester genomförts i stadsmiljö.

RUGGEDISED är ett EU-projekt, där Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow har utsetts till så kallade ”Lighthouse Cities” - som ska leda utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för europeiska städer. Det lokala partnerskapet i Umeå bestående av Umeå Energi, Umeå universitet, Akademiska hus, Västerbottens läns landsting, UPAB och Rise koordineras av kommunen. (Rise är en forskningsaktör, stationerade i Göteborg, som hjälper med analyser och utvärderingar). Fokus ligger på att utveckla smarta lösningar i det område som kallas Universitetsstaden, vilket innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Ett område som idag har cirka 3 000 boende, 12 000 yrkesverksamma och över 35 000 dagliga besökare. – Projektet är en bra möjlighet att lyfta fram Umeås och vår ambition som ett nordligt nav för hållbar utveckling, säger Jörgen Carlsson, Umeå Energis projektledare i RUGGEDISED.

För oss har projektet inneburit möjligheter att samarbeta med nyckelpartners kring affärsmodeller, lagring av energi, optimering och energieffektivisering. Projektet har också bidragit med kunskap kring systemintegrering och resurssnål energianvändning. Det här har även inneburit en möjlighet till kunskap- och erfarenhetsutbyten med andra europeiska städer energieffektivitet, integrering av infrastrukturer mm.
Totalt finns nio delprojekt i Umeås del av RUGGEDISED, kallade solutions. Umeå Energi är delaktiga i flertalet av delprojekten och huvudsaklig ägare av fyra:

Affärsmodellsutveckling

Syftet är att utreda möjliga affärsvärden av delad ekonomi knutet till energi och fastighetsägare. Vi undersöker potentiella samarbetsformer och principer. Vi tittar på anpassning av befintliga och nya affärsmodeller som främjar möjligheter att producera, lagra och leverera förnybar energi mellan kund och Umeå Energi. Vi utreder också ev. ömsesidiga fördelar för parterna i ett fördjupat samarbete. Lösningen innebär att vi analyserar toppeffekter och varaktigheter på en sammanlagrad nivå över området, med fokus på fjärrvärme och fjärrkyla. Vi satsar på att tillsammans med övriga partners etablera en testbädd för affärsmodeller.

Parterna har genomfört omfattande tekno-ekonomiska analyser tillsammans kring de möjliga affärsvärden som kan ’låsas upp’ med en förändrad affärsmodell. Genom ett samskapande - genom partnerskap - ges bästa förutsättningar att åstadkomma nya klimatinvesteringar.

Resultaten visar också på en potential för att dela energi - parterna emellan - och vi arbetar nu med att bygga vidare på de insikter som gjorts i projektet.

Elkvalitet

Projektet har byggt kunskap och erfarenhet kring elkvalitetsprogram och hur dessa kan utformas för att möta föränderliga kundkrav och förändringar i lagstiftningen kring kraftdistribution. Lösningen omfattar övervakning, styrning och optimering av elkraft.
 
Projektet har prövat tekniken tillsammans med Akademiska Hus och Region Västerbotten. Sammantaget visar försöken att analysutrustningarna fungerar bra, samt att elkvaliteten i respektive fastigheter är god. Vi har utifrån försöken arbetat med sätt för att utveckla och tjänstefiera tekniken för att i förlängningen kunna erbjuda den vidare till andra potentiella industrikunder. Ett exempel på utveckling som genomfördes var att tillsammans med leverantören av tekniken skapa möjlighet för kunden att själv att få tillgång till och möjlighet att analysera sitt mätdata utan att äventyra åtskillnad mellan olika aktörers mätdata.

Vi har i nästa steg valt att ytterligare testa tekniken samt utvärdera kundbehov och affärsmodell tillsammans med tre pilotkunder; Cytiva, Akademiska Hus och Vakin. Hos samtliga pilotkunder har vi monterat och installerat hård- samt mjukvara varvid kunden fått instruktioner och tillgång till programvaran där dom själva kan se samt analysera sina mätvärden. Vi har även under dessa pilottester arbetat tillsammans med kund för att med hjälp av tekniken utföra djupare analyser av avvikelser i kundens anläggning. Inom ramen för pilottestesterna framkom ett behov från kund att utföra temporära mätningar på vissa anläggningar varvid även en möjlig lösning för detta testats i samarbete med pilotkunden i syfte att utreda möjligheten att utveckla tjänsten – och sedan kunna erbjuda även detta till andra kunder.

Laststyrning

Syftet är att reducera klimatpåverkan från uppvärmning av fastigheter genom att jämna ut effektuttaget, och därmed minska behoven av spetsbränsle i produktionsledet. Vi ska bidra med kunskap och erfarenhet kring integrering av lokala borrhålslager med fjärrvärme och fjärrkyla. Lösningen innebär att vi undersöker förutsättningarna för laststyrning i kontors- och sjukvårdslokaler. Detta sker genom att använda byggnaders inlagrade värmeenergi som ett energilager.

Resultatet av det här projektet är att vi har testat utrustningarna tillsammans med parterna i Samverkanshuset (Akademiska Hus) och Ålidhems Hälsocentral (Region Västerbotten) under uppvärmningssäsongen 2018-2019. Sammanställning av resultaten visar på en energibesparing på i snitt 8% under testperioden. Den minskade energianvändningen bidrog också till en minskad CO2emission på nästan 1000 kg under de sammanlagt drygt åtta dygn som testerna utfördes. Det är ca 49 kg per förbrukad MWh värmeenergi i fastigheten.
Resultaten är lovande och verifieras fortsatt under projektets gång. Arbete pågår med att ta detta vidare med andra fastighetsägare i Umeå.

Gamification

Gamification- i det här projektet - går ut på att förmå människor att ändra sitt beteende i energianvändning. Genom att inspirera, utmana, informera, prövar projektet att få människor till förändring. Gamification är ett sätt att genom lustfylld beteendepåverkan skapa vilja till förändring hos den enskilda boende. I detta projekt samarbetar UE med HSB, där en bostadsrättsförenings energianvändning jämförs före och efter tekniken installerats. Husens energiförbrukningar jämförs, analyseras och utvärderas, och utifrån detta skapas en kunskap om Gamification som metod och nyttan av den.

En demo har testats under sommaren 2019 med en mindre målgrupp. Under hösten 2019 och våren 2020 har olika förbättringar och utvecklingar gjorts och hösten 2020 kommer utrustningen erbjudas till de boende i testhusen. Arbetet kommer fortsätta under uppvärmningssäsongen med uppföljning av resultaten under hösten 2022.

Läs mer om RUGGEDISED och pågående projekt

FAKTA RUGGEDISED
RUGGEDISED står för Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. I Umeå satsas det totalt 40 miljoner kronor i projektet som löper från år 2017 till år 2022, EU bidrar med upp till 70 procent i medfinansiering. De tre första åren handlar det om aktiviteter, de två senare uppföljning. Umeå kommuns mål med RUGGEDISED är att aktörerna tillsammans inom projektområdet Universitetsstaden ska åstadkomma största möjliga reduktion av klimatpåverkan genom sammanhållna effektiviseringar i de olika värdekedjorna. www.ruggedised.eu