IMD Direktiv

IMD - Nytt direktiv from 1 juli 2021

Som ägare av flerbostadshus berörs du när regeringen ändrar förordningen om energimätning i byggnader. De byggnader som omfattas är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

Det nya direktivet benämns IMD vilket står för Individuell Mätning och Debitering. IMD innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Du som äger ett flerbostadshus i Västerbotten med ett primärenergital över 180 kWh/m2 och år behöver antingen installera individuella mätare i lägenheterna eller genomföra energieffektiviserande åtgärder för ökad energiprestanda. Läs mer

Låt oss hjälpa dig att uppfylla lagkraven

Primärenergitalet mäter din fastighets energiprestanda och finns angivet i din energideklaration. Har du ingen giltig energideklaration så hjälper vi dig att upprätta en. Då mäts bland annat primärenergitalet för jämförelse mot gällande gränsvärde.

Vi hjälper dig med rådgivning och fortsatta åtgärder

Överskrider du gränsvärdet? Kanske omfattas du av tekniska eller ekonomiska undantag? Vi är auktoriserade av Energieffektiviseringsföretagen och våra certifierade energiingenjörer erbjuder olika tjänster för en energismart fastighet. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och värdera effektiviseringsåtgärder i relation till rimlig energibesparing.

Nytt direktiv kring energimätning

Bakgrund

Utifrån EU-direktiv om energieffektivisering och individuell mätning av värme och varmvatten (IMD) har regeringen fattat nya beslut i förordningen om energimätning i byggnader. Regeringen beslutade i november 2019 att krav ställs på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus.

Vad innebär de nya besluten?

- De nya kraven gäller från 1 juli 2021
- att krav på IMD av värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.
- att den som äger ett flerbostadshus i Västerbottens län som har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
- Gränsvärdet baseras på hur energiprestanda beräknades enligt Boverkets byggregler, BBR, fram till den 31 augusti 2020.
- Primärenergitalet tas fram i en Energideklaration av din fastighet

Viktiga undantag

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Viktiga datum

1 Juli 2021:

  • IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder.
  • Skäl för undantag kan vara ekonomiska eller tekniska (se ovan).
  • IMD för tappvarmvatten kan installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.

1 Juli 2023:

  • Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.

Vad kan Umeå energi hjälpa till med?

  • Att ta fram en giltig energideklaration för att visa om fastighetens primärenergital överstiger 180 kWh/m2 eller ej, dvs om fastigheten omfattas av de nya kraven?
  • Att värdera om undantagen gäller genom att ta fram och värdera om effektiviseringsåtgärder för fjärrvärme eller varmvatten är tekniskt eller ekonomiskt försvarbart över tid.