Vår styrning

Umeå Energis ledningssystem

Ledningssystemet är vårt verktyg i verksamheten för att nå uppsatta mål samt upprätthålla och följa fastställda policys och riktlinjer samtidigt som det ger förutsättningar för vårt arbete med ständiga förbättringar. Det är dessutom vårt stöd för alla medarbetare i sitt dagliga arbete, bland annat genom arbetsprocesser med tillhörande instruktioner och stödsystem.

Vi har ett integrerat ledningssystem för vår koncern som innefattar styrning av vår verksamhet tillika vårt hållbarhets-, miljö- och arbetsmiljöarbete så att vi säkerställer kraven från våra ägare, myndigheter och våra intressenter.

Vi styr vår verksamhet med stöd av standarderna ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 14001 (miljö) där vi är certifierade.

Våra certifikat

ISO 14001
ISO 45001