Om Umeå Energi

Vi är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, värme och bredband för och i samverkan med våra kunder. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för alla. Vårt erbjudande omfattar fjärrvärme och -kyla och helt förnybar el. Vårt elnät omfattar lokalnätet för hela Umeåregionen och stadsnätet med vårt bredband tillhör västvärldens snabbaste.

Vi är en ambitiös organisation med en tydlig vision och högt ställda mål i en framtidsbransch i snabb omställning. Vi är såväl miljö- som arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 45001 och har idag över 400 medarbetare.

Våra affärsområden

Affärsområde Affärsområdets uppgift Verksamheten bredrivs av
Elnät

Bygger och underhåller elnätet i Umeåregionen samt levererar el till hushåll och företag samt mäter hur mycket el som används. Löpande investeringar görs för att hålla hög leveranssäkerhet och kunna integrera allt större mängd förnybar och mikroproducerad el.

Umeå Energi Elnät AB
556086-8225
Värme

Producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla till samtliga stadsdelar i Umeå, inklusive Holmsund. Erbjudandet omfattar även serviceavtal på anläggningar samt markvärme till såväl privat- som företagskunder. Via våra anläggningar på Dåvaområdet erbjuds även avfallshanteringstjänster för industrier, insamlingsbolag, kommuner och andra offentliga verksamheter.

Umeå Energi AB
556097-8602
El Verksamhet omfattar två resultatområden.

Elhandel säljer och köper in el till privat- och företagskunder i hela Sverige, samt erbjuder rådgivning avseende elhandel, kraftmarknad, elavtal, bindningstider och elpriser. Vi köper uteslutande ursprungsmärkt, förnybar el. Den el vi själva producerar kommer från kraftvärmeverket på Dåva, våra solceller på huvudkontorets tak, våra vindkraftsparker samt Umeå kommuns del av vattenkraftverket Stornorrfors.

Vindkraft är resultatområdet som producerar och säljer el baserad på förnybara energikällor. Verksamheten omfattar egen produktion från nio vindkraftverk samt förvaltning och service av vindkraftsanläggningar.

Umeå Energi Elhandel AB
556432-4324

 

 

 

Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB
556649-3127

Bredband  Bygger, driftar, underhåller och erbjuder  service samt uthyrning av kanalisation, fiber och kapacitet. Vi erbjuder ett öppet stadsnät som gör det möjligt för kunden att själv välja tjänsteleverantör för internet, tv,telefoni med mera. Umeå Energi UmeNet AB
556619-3057


Avtalspart och personuppgiftsansvarig

Beroende på vilken eller vilka tjänster du har från oss är det olika avtalsparter. Avtalsparten är det bolag som bedriver verksamheten och är även personuppgiftsansvarig.

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF).  Umeå Energi AB äger i sin tur samtliga aktier i Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB och 2,6 % av aktierna i Norrlands Etanolkraft AB.

Umeå kommunfullmäktige utser Umeå Energis styrelse för fyra år i taget. Här kan du se vilka som sitter i koncernledning och styrelse.

Ägardirektiv

En företagspolicy är antagen av kommunfullmäktige i Umeå Kommun, som reglerar relationen mellan Umeå Kommunföretag AB (UKF) som ägare och de helägda bolagens styrelser, där Umeå Energi ingår. Kommunens styrning sker via ett utfärdat ägardirektiv (se nedan).

Ägardirektiv är bindande instruktioner för bolaget och beskriver ägarens ambition med bolaget, det vill säga vad ägaren vill att bolaget ska uppnå med sin verksamhet. Ägardirektivet utgör således grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete. Det är Umeå Kommunföretag AB som i egenskap av ägare beslutat om ägardirektiv för Umeå Energi AB. Ägardirektivet har därefter antagits av Umeå Energi AB:s styrelse.

Bolagsordning

När ett aktiebolag ska registreras hos Bolagsverket ska företagets bolagsordning bifogas. Bolagsordningen är enkelt sagt företagets samling med regler och finns för samtliga bolag inom Umeå Energi. Bolagsordningen beslutas i kommunfullmäktige och är ett regelverk som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

En bolagsordning innehåller bland annat: företagets namn, styrelsen säte, företagets verksamhet, det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet, antalet aktier, antalet styrelseledamöter, antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor, hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske, eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman, räkenskapsåret.

Våra bolag

Umeå Energi AB
Nuvarande bolagsordning beslutades i kommunfullmäktige 2016-02-29 med revideringar för resp bolag i dokumenten nedan.
Organisations nr: 556097-8602
Bankgiro: 403-2751 (OCR) & 5463-6634 (ej OCR)

Generella ägardirektiv Umeå Energi AB
Särskilda ägardirektiv Umeå Energi AB
Bolagsordning Umeå Energi AB
Bolagsstämmoprotokoll Umeå Energi AB

Umeå Energi Elnät AB
Organisations nr: 556086-8225
Bankgiro: 5520-7336

Bolagsordning Umeå Energi Elnät AB
Bolagsstämmoprotokoll Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elhandel AB
Organisations nr: 556432-4324
Bankgiro: 5166-0942

Bolagsordning Umeå Energi Elhandel AB
Bolagsstämmoprotokoll Umeå Energi Elhandel AB

Umeå Energi UmeNet AB
Organisations nr: 556619-3057
Bankgiro: 5361-1760

Bolagsordning Umeå Energi UmeNet AB
Bolagsstämmoprotokoll Umeå Energi UmeNet AB

Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB
Organisations nr: 556649-3127
Bankgiro: 466-2052

Bolagsordning Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB
Bolagsstämmoprotokoll Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB