Affärsområden

Umeå Energi har fyra affärsområden, förkortat kallat AO, som tillsammans levererar el, värme och bredband till våra kunder samt bygger och underhåller våra nät.

AO El

AO El säljer el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Vi ger också råd i frågor som gäller elhandel, kraftmarknad, elavtal, bindningstider och elpriser. Den el vi köper in är till 100 procent förnybar och ursprungsmärkt.

Under AO El samlas också våra satsningar på förnybara energikällor, framför allt vindkraft och solenergi. Vi äger tio vindsnurror: en i Holmsund, fem stycken i Hörnefors samt fyra vindkraftverk på Granberget i Robertsfors. Dessutom förvaltar vi 16 vindkraftverk som har andra ägare. Vi samarbetar också med Bostaden och Umeå kommun i projektet Hållbara Ålidhem, där en av Sveriges största solcellsanläggningar byggts.

Vi ska vara helt klimatneutrala år 2018 och våra satsningar på sol och vind spelar en viktig roll i det arbetet.

AO Elnät

Det är AO Elnät som bygger och underhåller elnätet i Umeå – ett elnät som faktiskt är ett av de bästa och mest leveranssäkra i Sverige. Vi levererar el till ditt hus eller företag och mäter hur mycket du har förbrukat – oavsett vilken elleverantör du har valt. Vårt elnät sträcker sig 300 mil och når 56 000 kunder. Vi investerar stora pengar i elnätet, både för att du som kund ska slippa elavbrott, men också för att göra det ”smartare” och anpassa det till en utbyggd vindkraft, allt fler laddstationer för elbilar och fler solceller på villataken.

AO Elnät tar även uppdrag på entreprenad – bland annat hanterade vi all belysning när Kolbäcksleden omvandlades till ny E4.

AO Bredband

Vi erbjuder Umeåborna ett av västvärldens snabbaste bredband – uppemot 1 000 Mbit/s i kabeln. Det är ett öppet stadsnät, vilket innebär att vi står för fibern men att kunden själv väljer vilken tjänsteleverantör som ska leverera till exempel tv, bredband och telefoni. Det ger kunden stor valfrihet.

Vårt bredband ligger i framkant då det gäller teknik, kvalitet, leveranssäkerhet och support, och redan 1995 började vi bygga ut fiber till enskilda fastigheter. I dag har 95 procent av invånarna i Umeå tillgång till bredband.

AO Värme

AO Energilösningar producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla vid anläggningarna Dåva 1, Dåva 2, Graniten och Ålidhems värmeverk samt ett antal mindre anläggningar. I dag finns fjärrvärme i alla Umeås stadsdelar, liksom Holmsund, och ett stort antal av Umeåborna har valt att ansluta sig.

Fjärrvärme är bra för luftkvaliteten i Umeå. Istället för att varje hus har en egen värmekälla, där till exempel olja eller ved eldas med skadliga utsläpp som följd, så levereras vattenburen värme från en central anläggning, som drivs av restprodukter från skogsavverkning, avfall från vårt samhälle eller spillvärme från industrin. En ny rapport, utförd av det oberoende undersökningsföretaget Profu, visar att fjärrvärme är sex till tio gånger bättre än bergvärme och vatten-/luftvärmepump.