Visualisering av styrsystem

Skiss över systemsyn hållbara Ålidhem

Bild från den interaktiva visualiseringen som du kan hitta på www.umea.se.

Projektet Hållbara Ålidhem utgår från en systemsyn på energianvändningen i staden. Fokus ligger på primärenergibegreppet och minskad klimatpåverkan. I systemsynen samverkar olika lokala tekniska system i projektområdet; de uppgraderade byggnaderna, fjärrvärmesystemet baserat på avfall och biobränsle, lokal energiproduktion (sol och vind) för att optimera den globala klimatnyttan ut ur det lokala systemet.

För att visualisera hur åtgärder i Hållbara Ålidhem påverkar i ett större perspektiv har en interaktiv demo av Hållbara Ålidhems tagits fram. Den finns tillgänglig på webben och du kan även hitta den på en stor pekskärm i Vinterträdgården. Syftet med modellen är att visualisera hur investeringar inom Hållbara Ålidhem och Umeå, både sammantaget och var för sig, samverkar i ett större sammanhållet miljösystem. Ambitionen är att med denna nyskapande åtgärd underlätta både spridning till andra inom Sverige och till andra länder och acceptans och förståelse för de boende kring deras roll i systemet. 

Modellen har utvärderats av informatikstudenter och kommer fortsätta att utvecklas.