Avbrottsersättning efter elavbrott

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott (på en fas eller flera) varat under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar. Avbrottstiden beräknas automatiskt.  Se exempel på sidan ersättningsbelopp.

Avbrottsersättningen betalas ut genom avdrag på någon eller några av dina kommande nätfakturor. Om du som kund inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

När har jag inte rätt till ersättning?

Om avbrottet beror på din egen försummelse eller om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet får du ingen ersättning. Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar eller om avbrottet beror på stamnätsfel. Avbrottsersättning betalas inte ut till elanvändare som inte var inkopplade då elavbrottet påbörjades.

När får jag ersättningen?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål och aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Umeå Energi Elnät AB fick, eller borde fått, kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid ska Umeå Energi Elnät AB betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen.

Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Exempel på timmar för avbrottsersättning

Exempel 1: Du har strömavbrott i 12 timmar, strömmen kommer tillbaka i 1 timme men nytt avbrott på 3 timmar uppstår, därefter kommer strömmen tillbaka i mer än 2 timmar. Då får du ersättning för 16 timmar: 12 timmarna + 1 timmen du hade ström eftersom det var kortare än de 2 timmar som krävs + de 3 timmarna som det nya avbrottet varade, vilket summerar till 16 timmar.

Exempel 2: Du har strömavbrott i 13 timmar och strömmen kommer tillbaka i 3 timmar och försvinner igen i 7 timmar och är sedan tillbaka mer än 2 timmar. Då får du ersättning för 13 timmar: Det gick 13 timmar och sedan kom strömmen tillbaka i över 2 timmar vilket är gränsen för att ett avbrott ska anses avhjälpt. Sedan gick strömmen igen i 7 timmar, men eftersom avbrottet var avhjälpt mer än 2 timmar blir det en ny period, och denna nya period är under de 12 timmar som krävs för att du ska få ersättning.

Du kan även begära skadestånd

Avbrottsersättning påverkar inte din rätt att begära skadestånd, du kan läsa mer om skadeståndsersättning samt i NÄT 2012N och NÄT 2012H.